Menu

Algemene voorwaarden

U betaalt aan onderstaande Ontvangende partij: LeanFund.us statutair gevestigd te Den Haag, hierna verder te noemen LeanFund.Us

Artikel 1. Definities

Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van pay.nl, een bedrag overmaakt aan LeanFund.Us. Online betalingen: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van pay.nl aan de eigenaar van het desbetreffende project.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online betaling op LeanFund.Us. De gevende partij stemt, door online te betalen, in met deze Algemene Voorwaarden. LeanFund.Us behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten LeanFund.Us

Online betalingen komen volledig ten goede aan het desbetreffende project en zijn onvoorwaardelijk en wordt aangemerkt als een niet opvraagbaar tegoed. De eigenaar van het project is volledig vrij in het bestemmen van deze online betalingen, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten van LeanFund.Us

De eigenaar van het project verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. LeanFund.Us neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Alle personen die namens LeanFund.Us bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

Om online te kunnen betalen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online betaling via een van de ouders of verzorgers te geschieden.

De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.

De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. LeanFund.Us doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

LeanFund.Us verwerkt de door de gevende partij aan LeanFund.Us verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld. Deze persoonsgegevens worden door LeanFund.Us verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door LeanFund.Us geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. LeanFund.Us heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 7. Cookies

LeanFund.Us maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door LeanFund.Us dan wel door enige andere partij.

Artikel 8. Slotbepalingen

Het privacystatement die LeanFund.Us hanteert zijn onverkort van toepassing. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

Artikel 9. KVK

LeanFund.Us in een dochter van Get A Crowd, welke is ingescreven bij de kvk onder nummer: 64348881